1. Integritetspolicy
  Bolaget tar skyddet av personuppgifter på stort allvar och vill vara en seriös och trygg samarbetspartner för våra kunder och samarbetspartners.
  Bolaget har därför utarbetat den här integritetspolicyn för att du ska veta hur bolaget behandlar de personuppgifter som samlas in.
  Den här integritetspolicyn gäller när vi är personuppgiftsansvariga, dvs. när vi behandlar ärenden för kunder, vid anställning av nya medarbetare och vid marknadsföringsaktiviteter.
 2. När samlar vi in dina uppgifter?
  Vi samlar in uppgifter direkt från dig eller från tredje part, t.ex. offentliga register och myndigheter.
 3. Vilka uppgifter samlas in?
  Bolaget använder dina uppgifter för att kunna uppfylla ett avtal som bolaget har ingått eller för att kunna besvara en förfrågan från dig.
  Normalt behöver vanlig kontaktuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress bara inhämtas en gång.
  Bolaget samlar endast in generella personuppgifter, som omfattar namn och kontaktuppgifter.
  I samband med anställning av nya medarbetare ger medarbetaren genom att skicka in sin ansökan bolaget rätt att behandla inskickade personuppgifter i syfte att låta dem ingå i en rekryteringsprocess. Vi vill också informera om att dina uppgifter kommer att behandlas med sekretess.
  Bolaget vill framhålla att en ansökan inte får innehålla känsliga personuppgifter i form av uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning, medlemskap i en fackförening, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, samt politiska åsikter.
 4. Hur registrerade personuppgifter används
  Bolaget samlar in och registrerar endast personuppgifter för att kunna:
  Uppfylla ett avtal som träffats med bolaget
  Besvara förfrågningar
  Utföra administration
  Tillsätta en tjänst
  Dina personuppgifter samlas endast in i ovanstående syften och om det skulle visa sig att vi behöver behandla de aktuella uppgifterna i annat syfte kommer vi att be dig om samtycke till det, såvida inte ett sådant samtycke inte är nödvändigt.
 5. Radering
  Bolaget kommer löpande att radera personuppgifter som inte längre är nödvändiga eller relevanta för de syften som beskrivs i punkten ovan.
  Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter, såvida inte bolaget har rätt att spara dina personuppgifter utan ditt samtycke, eller om de aktuella uppgifterna är nödvändiga för att bolaget ska kunna uppfylla ett träffat avtal eller en begäran.
  I samband med rekrytering kommer dina uppgifter att sparas i maximalt 6 månader eller tills rekryteringsprocessen är avslutad, varefter de kommer att raderas permanent.
 6. Samtycke
  Bolaget inhämtar inte ditt samtycke för de syften som beskrivs i avsnittet ”Hur registrerade personuppgifter används” eftersom bolaget måste behandla dina generella personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal med dig eller besvara en förfrågan eller begäran från dig och som ett led i en rekryteringsprocess.
  Om dina personuppgifter behöver användas i andra syften än de som beskrivs i avsnittet ”Hur registrerade personuppgifter används” kommer vi att be om ditt samtycke till det innan behandlingen påbörjas.
 7. Vidarebefordran
  Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till externa aktörer om det krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig eller om det krävs enligt gällande lag.
  Vi använder personuppgiftsbiträden (it-leverantörer, ekonomistyrningsprogram, mm.) för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder.
 8. Säkerhet
  Bolaget har interna regler för hanteringen av dina personuppgifter. Riktlinjerna garanterar, tillsammans med bolagets säkerhetsåtgärder, att dina personuppgifter skyddas och säkras mot destruktion, förlust, ändring, obehörig vidarebefordran och åtkomst.
 9. Kontroll och uppdatering
  Bolaget kontrollerar löpande de registrerade personuppgifterna och uppdaterar dem när det finns ändringar i dem.
  Du kan som registrerad person när som helst meddela oss om dina personuppgifter har ändrats, särskilt vad gäller dina kontaktuppgifter.
  Du kan kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i den här integritetspolicyn.
  Bolaget har också infört interna riktlinjer för kontroll och uppdatering av personuppgifter.
 10. Du har rätt till
  Du har alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter som bolaget har registrerat om dig, bl.a. har du rätt att få information om vilka uppgifter som vi har sparat om dig, var de har samlats in ifrån och vad vi ska använda dem till. Om du vill kan du också få information om hur länge vi sparar dina personuppgifter, vem som sparar dem och var,  samt vem vi delar dina personuppgifter med, om vi delar dem.
  Det finns i vissa fall uppgifter som bolaget inte lämnar ut. Det kan t.ex. handla om att skyddet av privatlivet för andra privatpersoner väger tyngre, hänsyn till immateriella rättigheter och företagshemligheter.
  Om bolaget har registrerat personuppgifter om dig och du har fått kännedom om att de registrerade uppgifterna inte är korrekta eller ofullständiga har du rätt att begära att de felaktiga uppgifterna raderas och att ofullständiga uppgifter korrigeras.
  Du måste sända information om uppgifterna som du anser är felaktiga eller ofullständiga, varefter bolaget kommer att vidta åtgärder.
  Det kan finnas tillfällen när du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter och i så fall kan du begära att bolaget raderar de aktuella uppgifterna.
  Det kan du också göra om du tycker att bolaget behandlar uppgifterna i strid med gällande lag, behandlingen inte längre är nödvändig eller om du har ångrat ditt samtycke till behandlingen.
  Bolaget bedömer sedan om det finns anledning att uppfylla din begäran om radering eller korrigering av personuppgifter. Om det finns anledning att radera eller korrigera personuppgifter kommer detta att ske snarast möjligt.
  Du kan när som helst protestera mot bolagets behandling av dina personuppgifter eller mot att bolaget vidarebefordrar dina uppgifter.
  Om du vill protestera kan du kontakta bolaget och ange vilken behandling du vill protestera mot och varför.
  Om din protest är befogad kommer bolaget att sluta behandla dina personuppgifter och antingen radera dem eller återsända dem till dig.
  Du har rätt att få personuppgifter som du har ställt till bolagets förfogande eller som bolaget har inhämtat från andra med ditt godkännande i retur. Om du är part i ett avtal med bolaget kan du också få dina personuppgifter i retur, men bolaget har rätt att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet med dig.
  Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör om du begär det och det är förenligt med det ingångna avtalet.
  Om bolaget ska returnera eller vidarebefordra personuppgifter kommer de att förmedlas med ett format som normalt används.
  Bolaget försöker besvara förfrågningar snarast möjligt och senast en månad från och med mottagandet av protesten, men tidvis kan vi vara så upptagna att behandlingen av ärendet tar längre tid. I så fall kommer du att få information om det.
 11. Kontaktinformation
  Du kan när som helst kontakta bolaget på följande sätt:
  Kontakt: HR
  E-post: info@badelement.dk
  Telefon: +45 7626 9600
  Adress: Levysgade 14, st., 8700 Horsens
  Org.nr: 31752469
  Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 03-02-2019. Ändringar kommer att publiceras löpande på den här sidan.
Se profilvideo