Konstruktionsbeskrivning
– badrumsmodul i betong

Utmärkt konstruktion där varje detalj är genomtänkt

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING:

 

GOLVELEMENT

 • Utförs i armerad betong, 2400 kg/m³. Golvelementet gjuts med stående kant/hålkäl.
 • Normal golvtjocklek är 95 mm + 35 mm isolering exkl. golvbeläggning.
 • Avlopps- och värmeinstallationer gjuts in.
 • Golvavlopp byggs nästan alltid ner under botten på underkanten.
 • Detaljer kring tröskel/övergång till anslutande golv utförs individuellt enligt kundens önskemål.
 • Golvelementet utförs med ingjutet fall på 1:100, men i duschområdet är fallet 1:50 mot golvavloppet. Badelement levererar 35 mm fall för avloppet.
 • Eventuell försänkning för duschhörn gjuts in i elementet.
 • Golvelementets ovansida: Slät formsida. Undersida: Avjämnad betong med en tolerans på +- 5 mm.

 

VÄGGELEMENT

 • Utförs i korsarmerad lättbetong, 1 650 kg/m³.
 • Om modulens vikt ska reduceras finns möjlighet att använda speciell lättbetong, 1200 kg/m³. Det sker till merkostnad.
 • Väggtjocklek: 60 mm standard. 80 mm om t.ex. köket ska hängas upp eller om det finns ljud-/brandkrav. Väggtjockleken kan ökas på kundens begäran, om speciella förhållanden kräver det.
 • Väggelementen gjuts lodrätt med 2 formsidor. De gjuts så att 2 väggar och taket alltid sammangjuts. De återstående 2 väggarna gjuts på samma sätt i ett stycke. Synliga utvändiga hörn utförs om möjligt utan elementfog. Väggelementen utförs med en ”tå” utvändigt, så att den utvändiga väggen avslutas under färdigt golv i byggnaden.
 • För synliga väggar gjuts väggarna med stående kanter i höjd som avslutar elementet 20 mm från underkanten av byggnadens betongplatta.
 • Utvändiga synliga väggar helspacklas och filtas på fabriken.
 • Invändiga väggar beläggs med kakel eller helspacklas, bekläds med filt och målas med glansgrad 20.
 • Fönstersmyg: Fönstersmygar kan monteras på väggelement så att insättningen invändigt i fönstersmygen kan beklädas med kakel eller filt från fabriken. Till merkostnad.

 

LJUDFÖRHÅLLANDEN

 • 60 mm ljuddämpning 36 dB
 • 80 mm ljuddämpning 38 dB

 

BRANDFÖRHÅLLANDEN

 • El 60 A2-s,d0

 

TAKELEMENT

 • Utförs med korsarmerad pimpstensbetong, 1650 kg/m³.
  Om badrumsmodulens vikt ska reduceras kan speciell lättbetong, 1200 kg/m³, användas. Sker till merkostnad.

 

TAKTJOCKLEK

 • 60 mm standard.
 • Taktjockleken kan ökas på kundens begäran, om speciella förhållanden kräver det.
 • Undersidan av taket har en slät formsida, som helspacklas och slutmålas med vit färg, NCS SO-500N.

 

VÅTRUMSMEMBRAN

 • Ett tätningssystem för våtrumsmembran av fabrikat PCI Seccoral 2K används.
 • Våtrumsmembranen utförs enligt SBU-anvisning 252.

 

ELINSTALLATIONER

 • Tomrör och eldosor gjuts in i väggarna.
 • De är av fabrikat LK. Kunden har frihet att välja mellan tillverkarens olika modeller, t.ex. Fuga, Opus osv.
 • Alla tomrörsinstallationer använder, om inget annat sägs, flexrör (Ø 20 mm).
 • Som minimikrav utförs potentialutjämning från modulens huvudarmering samt ventilationsstos


Grundläggande anslutningsmöjligheter:

Belysning:

 • Ansluts i kopplingsdosa i installationsschaktet.
 • Ansluts via upprullad kabel (3 x 1,5 mm²) med längd som når grupptavlan.
 • Ansluts i utvändig strömbrytardosa för belysning till badrumsmodulen genom 2 st. tomrör förda till golv.


Tvättmaskin/torktumlare:

 • De två faserna ansluts i kopplingsdosa i installationsschaktet.
 • Ansluts via upprullad kabel (5 x 2,5 m² eller 5 × 1,5 m²) med längd som når grupptavlan

Potentialutjämning:

 • Potentialutjämning utförs i huvudarmeringen i badrumsmodulens botten samt ventilationskanalen via stickkontakten i badrummet.

 

Elinstallationen utförs enligt DS/HD60364 och BEK1082.

Elinstallationer testas enligt KS-manualen Bilaga D.

 

DRICKSVATTENINSTALLATIONER

 • Dricksvatteninstallationer utförs med pex-rör (16 mm), som förs i rör-i-rör-system.
 • Kopplingsdosor för väggelementens tappställen är ingjutna i väggelementen.
 • Systemet är VA-godkänt.
 • Vatteninstallationerna förs upp lodrätt i badrumsmodulens väggar över modulens tak till installationsschaktet.
 • Vatteninstallationen avslutas med 2 st. förgreningsrör med en koppling (¾ tum) i installationsschaktet eller med upprullad överskottslängd på pex-rör.
 • Det finns möjlighet att leverera en extra anslutningspunkt för vattenanslutning av köksvask på modulens förgreningsrör.
 • Vatteninstallationen täthetsprovas enligt KS-manualen, Bilaga E1.

 

AVLOPPSINSTALLATIONER

 • Interna avloppsinstallationer förs i svetsade PEH-rör av fabrikat Geberit.
 • Golvavloppet är som standard ett ABS-golvavlopp med rostfritt galler av fabrikat Unidrain.
 • Alternativt ett hörnavlopp av fabrikat JAFO eller fabrikat Blücher.
 • Avloppsinstallationen avslutas om möjligt i installationsschaktet. Avloppsinstallationer från golvavlopp, tvättställ och tvättmaskin samlas om möjligt i ett rör med dimension 50/75 mm av typ PEH-avloppsrör. Avlopp från toalett har dimensionen 110 mm och är av PEH-typ.
 • Avloppsledningar internt i badrumsmodulens botten läggs med ett fall på 16 promille enligt DIF-normen för avloppsinstallationer, avloppsinstallationer i prefabricerade element.
 • Alla material är CE-typgodkända.
 • Avloppsinstallationen täthetsprovas enligt KS-manualen, Bilaga E3

 

VÄRMEINSTALLATIONER

 • Vattenbaserad golvvärme är den normala standardlösningen, utförd med pex-rör (15 mm).
 • Golvvärmen regleras med en returventil som styrs av ett termostatelement. Golvvärmen avslutas i installationsschaktet med nödvändig överskottslängd för rören så att de når fram till lägenhetens förgreningsrör för värme utan kopplingar.
 • Golvvärmeinstallationen kan alternativt levereras som ett rörsystem med rumstermostat som styrning.
 • Pex-rören för golvvärme monteras på det översta armeringsnätet i armeringsnätets undersida med ett täckande betongskikt på ca 50 mm och med ett avstånd på 200 mm mellan värmeslingorna.
 • Om så önskas kan elgolvvärme levereras.
 • Vatteninstallationen täthetsprovas enligt KS-manualen, Bilaga E2.

 

VENTILATION

 • Badrumsmodulerna levereras normalt med utsugningsventil för central utsugning. Den avslutas med en stos (Ø 100 mm) i installationsschaktet.
 • En ventil placeras i taket och förs via ett påmonterat ventilationsrör till schaktet. Det finns möjlighet att montera en ljuddämpare om det är nödvändigt och det finns tillräckligt med utrymme ovanför badrumsmodulens tak.
 • Om så krävs kan elventilator levereras.

 

DÖRR

 • Badrumsmodulen levereras normalt utan montering av dörrblad och karm.
 • Dörröppningar har ingjutna plastskruvklossar för montering av dörrkarm på byggplatsen. Se monteringsanvisningen för badrumsmoduler för information om denna montering.

 

SPACKELKANT/UTVÄNDIGA HÖRN

 • För hörn, med anslutande gipsvägg, förses badrumsmodulens vägg med en genomgående spackelkant (2 x 40 mm), där armeringsväv över väggfogen kan monteras och spacklas över.
 • Utvändiga synliga hörn får en kant med stålspackelkant så att hörnen blir räta.

 

EMBALLERING

 • Badrumsmodulen levereras med plywoodskiva framför dörröppningen. Dörrskivan förses med gångjärn och fungerar som tillfällig dörr. Dörrskivan kan låsas med ett hänglås. Dörrskivan är tvådelad så att en underdel med en höjd på ca 200 mm och skivans fulla bredd kan demonteras utan att avlägsna resten av dörrskivan. Syftet med detta är att en en montör för byggnadsskalet kan kontrollera fallet i badrumsmodulens dörröppning efter avslutad montering och att snickare som lägger golv utanför badrumsmodulen kan kontrollera badrumsmodulens golvhöjd och koordinera detta med sina golvhöjder.
 • Om dörr medföljer är den försedd med hänglåssystem som förhindrar åtkomst till badrumsmodulen under byggperioden.
 • Badrumsmodulerna levereras med 4 st. träklossar (150 x 150 x 150 mm) som sitter på undersidan av badrumsmodulens botten. De avlägsnas omedelbart före monteringen..

 

LYFTANORDNING

 • Badrumsmodulen är försedd med 4 lyftpunkter. De består av en vajerstropp (20 mm) som är fäst på väggarnas huvudarmering. Vid montering skruvar monteringsentreprenören fast medföljande vajerstroppar i insatsen och sedan är modulen färdig att lyftas på plats i byggnaden.
 • Mer information om detta finns i Badelements detaljerade monteringsanvisning.

 

URSKÄRNINGAR FÖR AVLOPPSINSTALLATIONER

 • Det kan beroende på golvhöjden i byggnaden krävas urskärningar för delar av avloppsinstallationen i översidan av betongplattan under badrumsmodulen. Hur stor pilhöjd betongplattan har på platsen där badrumsmodulen är placerad måste bedömas för varje specifik situation för att kunna avgöra om en urskärning är nödvändig.
 • Grundregeln vid användning av vårt standardgolvavlopp av fabrikat Jafo är att det inte behövs någon urskärning om golvuppbyggnaden är 180 mm och för avloppsränna av fabrikat Unidrain eller Blücher (210 mm). Men kontakta alltid oss för beslut om urskärningar.
  Faktorer som längden för anslutna avloppsledningar kan också ha stor påverkan. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss för varje enskild situation.

 

ARBETE SOM SKA UTFÖRAS PÅ BYGGPLATSEN AV ENTREPRENÖRER

 • Montering av badrumsmodulen inklusive kran.
 • Förslutning mellan badrumsmodulen och anslutande väggar samt mot platta.
 • Isolering under badrumsmodulen.
 • Punktspackling av väggar efter skruvar för emballage och eventuella monteringsskador. Eventuell finspackling beroende senare typ av måleribehandling.
 • Utvändiga dörramar på dörr.
 • Dörrhandtag och nyckelskylt.
 • Förslutning vid golv mellan golvplatta i badrumsmodulen och utvändigt golv.
 • Anslutning av vatteninstallation.
 • Anslutning av värmeinstallation.
 • Inreglering av värmeinstallation.
 • Anslutning av avloppsinstallation.
 • Anslutning av elinstallation.
 • Utvändigt elmaterial.
 • Anslutning av ventilationskanal.
 • Avlägsnande av plast- och dörremballage.

 

REFERENSMODUL

 • Den första badrumsmodulen i produktionsförloppet framställs i produktionen och används som referensmodul. Badelement bjuder in byggherre, rådgivare och entreprenör att besiktiga den på fabriken.
 • Syftet med referensmodulen är att fastställa att det avtalsenliga arbetet har utförts och att det följer de av rådgivarna angivna produktionsritningarna som utarbetats av tillverkaren samt att godkänna hantverkskvaliteten.
 • Badelement utarbetar en referensmodulrapport och med utgångspunkt från angivna ritningar samt denna rapport godkänns badrumsmodulen för produktion. Godkännandet omfattar också varianter och övriga typer inom samma projekt.

 

 

Se profilvideo